ฟังก์ชั่นการทำงาน

ระบบงานขาย

คุณสามารถสร้างเอกสารทางบัญชีได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ว่าเป็น

ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบรับมัดจำ ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

ระบบรับชำระ

คุณสามารถสร้างเอกสารงานรับชำระได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต

ระบบซื้อ

คุณสามารถสร้างเอกสารงานซื้อได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น ใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ใบรับสินค้า ซื้อเงินสด ใบจ่ายเงินมัดจำ ใบรับบริการ

ระบบจ่ายชำระ

คุณสามารถสร้างเอกสารงานจ่ายชำระได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น ใบรับวางบิล จ่ายค่าใช้จ่าย จ่ายชำระเงิน ใบลดหนี้ซื้อ

ระบบภาษี

คุณสามารถดูรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย หนังสือหัก ณ ที่จ่าย ได้ รวมถึงสร้างรายงานนำส่งภาษีได้

ระบบการเงิน

คุณสามารถสร้างทะเบียนเช็ครับ ทะเบียนเช็คจ่าย เงินสดย่อย ได้

สมุดรายวัน

คุณสามารถดูรายงานสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันรับ รายงานเงินสดย่อย ได้

ระบบทรัพย์สิน

คุณสามารถบันทึกทรัพย์สิน คำนวณและบันทึก ค่าเสื่อมราคา ดูรายงานค่าเสื่อมราคา ได้

ระบบคลังสินค้า

คุณสามารถบันทึกสินค้า ปรับปรุงยอดสินค้า ตรวจนับสินค้า ควบคุมสินค้าได้

รายงานต่าง ๆ

คุณสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น รายงานสำหรับผู้บริหาร รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย งบกำไร-ขาดทุน งบดุล รายงานแยกประเภททั่วไป รายงานเงินสดย่อยและรายงานทางด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Boost Account โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่เชื่อมเจ้าของกิจการและนักบัญชี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม